Dine personlige data lagres og brukes i henhold til norske bestemmelser om personvern.
Noen ganger vil du bli spurt om å oppgi personlig informasjon. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene. 

Vi vil aldri bruke dine data til noe annet enn det som er nødvendig for å yte tjenesten du har bestilt. Dine data vil aldri bli solgt til en tredjepart.

Neste trafikale grunnkurs starter 6. august! Vi starter nå med opplæring i klasse BE/B96 (tilhenger).