Dine personlige data lagres og brukes i henhold til norske bestemmelser om personvern.
Noen ganger vil du bli spurt om å oppgi personlig informasjon. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene. 

Vi vil aldri bruke dine data til noe annet enn det som er nødvendig for å yte tjenesten du har bestilt. Dine data vil aldri bli solgt til en tredjepart.

Alle kunder får gratis tilgang til teoritentamen.no.
Neste trafikalt grunnkurs starter 16. september (inkl. en gratis dobbel kjøretime).